Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Logotypt_EU_PLLOGO_STzM

Projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”

Dokumenty Galeria Regulamin

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja

Działanie 10.4 Edukacja dorosłych

Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Okres realizacji projektu

01.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

Partnerzy:

Partner Wiodący: Gmina Miasto Toruń

Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński

Zasięg projektu

Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński)

Opis projektu

Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczyć będą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywać się będą w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim.

Cel

Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

Grupa docelowa

Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu:

 1. Wiek: 18-65 lat
 2. Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje na terenie Powiatu Toruńskiego.
 3. Posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), mogą być studenci.
 4. Wyjątki:
 • dla osób 50+ wykształcenia może być dowolne,
 • dla osób z niepełnosprawnością wykształcenie może być dowolne.
 1. Nieprowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA do projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” wraz z załącznikami:
 • (*) Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Powiatu Toruńskiego,
 • (*) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Powiatu Toruńskiego,
 • (*) Zaświadczenie za szkoły/placówki edukacyjnej o odbywaniu nauki na terenie Powiatu Toruńskiego,
 • (**) Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
 • (**) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
 • Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenie kandydata (jeżeli dotyczy).

(*) – należy wypełnić co najmniej jeden załącznik oznaczony (*)

(**) – załącznik wymagany

 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
 1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (łącznie 1609 osób, w tym do 31.12.2018 – 1035 osób):
 • Gmina Miasta Toruń – 421 osób (w tym do 31.12.2018 – 271 osób),
 • Powiat Toruński – 221 osób (w tym do 31.12.2018 – 142 osób),
 • Miasto Bydgoszcz – 725 osób (w tym do 31.12.2018 – 466 osób),
 • Powiat Bydgoski – 242 osoby (w tym do 31.12.2018 – 156 osób);
 1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia wiedzy, umiejętności lub kompetencji (łącznie 1125 osób):
 • Gmina Miasta Toruń – 294 osoby,
 • Powiat Toruński – 155 osób,
 • Miasto Bydgoszcz – 507 osób,
 • Powiat Bydgoski –  169 osób;
 1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia kwalifikacji (łącznie 484 osoby):
 • Gmina Miasta Toruń – 127 osób,
 • Powiat Toruński – 66 osób,
 • Miasto Bydgoszcz – 218 osób,
 • Powiat Bydgoski –  73 osoby;

Główne działania

Dla każdego uczestnika zaplanowano 2 formy wsparcia:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Realizowane u każdego Partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem. Każdy odbędzie minimum dwa spotkania:
   
 • wstępne (doradca sporządzi arkusz diagnozy wstępnej zawierający: wiek, wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, preferencje edukacyjne, wstępne wnioski na temat potencjalnych kierunków dalszego kształcenia),
 • indywidualna porada edukacyjno-zawodowa (pogłębiona analiza, określenie luki kompetencyjnej, wypracowanie indywidualnego planu działania i przedstawienie 2 ofert kursów, z których uczestnik wybierze jedną). Przedstawione oferty będą uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdiagnozowane potrzeby uczestnika. Każdy uczestnik podpisze umowę wsparcia z Partnerem, określającą m. in. identyfikację oferty edukacyjnej, warunki jej realizacji, o obowiązku przedstawieni wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji.
   
 1. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego-kursy. Organizowane będą zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w ustalonych przez Partnerów szkołach lub realizowane przez firmy zewnętrzne. W przypadku kursów realizowanych bezpośrednio przez Partnera, kurs rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników, liczebność grup zależeć będzie od rodzaju kursu z zapewnieniem prawidłowej jego jakości. Zajęcia odbywać się będą w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika, ułatwiając mu godzenie życia rodzinnego, zawodowego i nauki na kursie. Na uzasadniony wniosek uczestnika możliwy będzie zwrot kosztów dojazdu, noclegów i opieka nad osobami zależnymi. Zorganizowane będą przerwy kawowe i obiad (w zależności od długości trwania zajęć). Uczestnicy dostaną zeszyt, długopis, ewentualnie podręcznik. Planowane jest sfinansowani kosztów niezbędnych badań lekarskich oraz egzaminów zewnętrznych (1-sze podejście).

 

PLAKAT_STzM

Ulotka_1

Ulotka_2