EduAkcja

Logotypy_EU_PL

Baner

Projekt „EduAkcja w technikach”

Dokumenty  Galeria

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu

01.01.2017 – 31.12.2019 r.

Partnerzy:

Partner Wiodący: Miasto Bydgoszcz

Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Powiat Nakielski oraz Powiat Toruński

Zasięg projektu

4 jednostki samorządu terytorialnego i prowadzone przez nich technika  kształcące w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

Opis projektu

Cel

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Grupa docelowa

1236 uczniów, 80 nauczycieli kształcenia zawodowego, 6 opiekunów stażystów oraz 12 techników, które znajdują się na terenie tych 4 jednostek samorządu terytorialnego,

w tym powiat toruński – 154 uczniów i 14 nauczycieli.

Główne działania

  • dla uczniów: szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne służące nabywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, staże zawodowe, wizyty w przedsiębiorstwach/parkach technologicznych,
  • dla nauczycieli: szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże zawodowe,
  • dla szkół: doposażenie pracowni/warsztatów zawodowych.